Life begins

       

         at the end of your comfort zone

Privacy document 

 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;

 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

 • Uw naam, adres en woonplaats

 • Uw geboortedatum

 • Uw BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht)

 • De datum van de behandeling

 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.

 • De kosten van het consult

 

Visie 

Doen

Door te doen, kan je oefenen met verschillende vaardigheden. Zo kan je leren om op een andere manier te reageren op situaties en emoties. Je kan nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. Op deze manier kan je nieuwe kanten van jezelf ontwikkelen. Al doende leert men!

 

Ervaren

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, of te kunnen spelen. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen door creatief werk of rollenspel verbeeld worden. Misschien ben je juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en ben je hierdoor het contact met je gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

 

Effect

Je leert nieuwe mogelijkheden van reageren in het dagelijks leven. Het lukt je vaste patronen doorbreken. Ik help je de vaardigheden die je tijdens het proces leert, ook kunt toepassen in je dagelijks leven.

 Privacy en Visie

 • b-facebook
 • Twitter Round
 • b-googleplus

       Spruit   therapie &  coaching                                                                         

                                                                                

       Herenstraaat  61                   T  06- 23671762                                    Lid van FVB en NVTD

       

       3985 RR  Werkhoven           E  marianspruit.ms@gmail.com        SRVB registratie 105873